Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

XIII. KERÜLETI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLYA
(Egységes szövegszerkezetben)
Elfogadta a XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesületének 2012.május 29-ei Közgyűlésének 4/2012. (V.29) számú határozatával
 2012. május 29.
XIII. KERÜLETI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE
Alapszabálya
A XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete/továbbiakban: Egyesület/ olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely az 1989. évi II. tv. alapján tagjainak önkéntes társulásaival jött létre és az Alapszabály szerint működik.
I. fejezet
Az egyesület neve és feladata
Az egyesület neve: Egyesület
Az egyesület székhelye:1132. Budapest, Váci út 50.
Az egyesület pecsétje:
Az Egyesület célja, feladata:
1. Az Egyesület a településükért elkötelezett és tenni akaró, a hagyományokat megőrizni kívánó és a város életébe beépíteni, továbbfejleszteni kívánó, elsősorban XIII. kerületi polgárok önkéntes társulásán alapuló szervezet.
2. Az Egyesület alapvető célja a XIII. kerületi hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása, erősítése, ezen belül
- A Budapest XIII. kerületi történeti múltjának, szellemi hagyatékának feltárása, megismertetésének elősegítése
- A Budapest XIII. kerületi kulturális hagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése
- A Budapest XIII. kerületi művészeti hagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése
- A Budapest XIII. kerületi sporthagyományok megismerése, megismertetésének elősegítése
- A Budapest XIII. kerületi szokások felkutatása, megismerésének elősegítése
- A Budapest XIII. kerületi nevezetes személyiségek, nevezetes családok felkutatása, történetük feldolgozása.
3 .A Budapest XIII. kerületi épített, természeti és kulturális érékek, nevezetességek felkutatása, megóvása, védelme, megismertetésének elősegítése.
4. Olyan új hagyományok teremtése és ápolása, amely a Budapest XIII. kerületi közélet élénkítését elősegíti. A meglévő hagyományaink feltárása, népszerűsítése és az utókor számára való megőrzése.
5. Együttműködés kialakítása az egyesület működési területén a városvédő, építő, a megye és a város jövőjét formáló személyiségekkel, vállalkozókkal, csoportosulásokkal, egyesületekkel, valamint mindazokkal, akik elkötelezettséget éreznek a lakóhelyük értékeinek megtartásában, gondozásában.
6. Az állampolgárok észrevételeinek, javaslatainak megfogalmazása, ami a köz érdekeinek és a köz értékeinek megvédésére irányul.
7. Állásfoglalás minden olyan, a működési területét érintő ügyben, ami jelentős hatással van a területen élők életére, jelenére, jövőjére.
8. Nemzetközi és hazai kapcsolatok fejlesztése a közművelődés erőforrásainak aktivizálásával és a helyi hagyományok felelevenítésével.
9. Az ifjúság  aktivizálása az amatőr művészeti csoportok széleskörű bevonásával.
Az Egyesület fentiekben meghatározott céljainak megvalósítása érdekében:
- Ellátja az egyesület céljainak érdekképviseletét és érdekvédelmét.
- Kölcsönös alapon kapcsolatot tart fenn más ilyen jellegű szervezetekkel,
- együttműködik céljaihoz kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos szervezetekkel, szakértőkkel, kutatókkal.
- az Egyesület tagjai részt vesznek a Budapest XIII. kerületi közéletben, a célokat szolgáló rendezvények szervezésében és egyéb tevékenységben, a lakosság körében a lokálpatrióta érzés erősítésében és terjesztésében a rendelkezésre álló információs eszközökkel és a példamutatás erejével, részt vesznek az ifjúság lokálpatriotizmusra nevelésében.
- Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak – ezek között közhasznú céljainak – megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
II. fejezet
Az egyesület tagjai, tagsági viszony keletkezése, megszűnése
1. Az egyesület tagsága rendes tagokból áll.
2. Az egyesületnek rendes tagjai lehetnek magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei.
3. Az egyesületi tagsági viszony belépéssel keletkezik. A belépni szándékozók írásban belépési nyilatkozatot tesznek, s ezt az egyesület elnöksége bírálja el. Az Elnökség 30 napon belül határoz a belépési szándék elfogadásáról.
4. Az egyesület alapító tagjai:
S.szám. Név:
 1. Tóth Kálmán
 2. Tóth Kálmánné
 3. Balogh Erzsébet
 4. Gáti Ernőné
 5. Kovács Józsefné
 6. Zrupkó Jánosné
 7. Fodor László
 8. Juhász Magdolna
 9. Horváthné Vidor Zsuzsanna
10. Horváth András
11. Horváth Tamásné
12. Páli Jánosné
5. Az egyesület rendes tagjai tagdíjat fizetnek, amelyen túl önkéntes módon pénz-adományokkal vagy személyes tevékenységgel, más adománnyal segíthetik az egyesület működését.
6. A tagsági viszony megszűnik: kilépéssel, kizárással, elhalálozással.
6.1. Az egyesület tagja indokolás nélkül kiléphet a szervezetből. Kilépési szándékát köteles írásban az Elnökség tudomására hozni.
6.2. Az egyesület tagja kizárható, ha az egyesület céljait, szellemét veszélyeztető, ahhoz nem méltó magatartást tanúsít, vagy a tagdíjat nem fizeti. A kizárásról – a kizárásra okot adó körülmény felmerülésétől számított legkésőbb 30napon belül – az Elnökség határoz. Az Elnökség írásban értesíti a tagot a kizárást tárgyaló Elnökségi ülésről és arról, hogy az Elnökségi ülésen a kizárást tárgyaló napirendnél személyesen, vagy az Elnökségi ülés időpontjáig benyújtott írásbeli beadványban előadhatja a védekezését a kizárási indítvánnyal szemben. A kizáró határozatot a kizárt tag részére meg kell küldeni postán. A határozatot az Egyesületi tv. szabályai szerint a kizárt tag a tudomására jutásától számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, amelyre kizáró határozatban a kizárt tag figyelmét fel kell hívni.
7. Az egyesület tiszteletbeli taggá választhatja azokat a magánszemélyeket, jogi személyeket, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteit, akik az Egyesület céljainak elérésében kimagasló tevékenységet végeznek, amelyet e tiszteletbeli tagsággal kíván elismerni az Egyesület. A tiszteletbeli tagság akkor jön létre, ha az Egyesületi felkérést a tiszteletbeli tagságra a felkért személy írásbeli nyilatkozattal elfogadja.
Tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet. A tiszteletbeli tag felvételére vonatkozó indítványról, annak beérkezésétől számított 30 napon belül az Elnökség dönt.
8. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemélyek, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely) az Alapszabályban leírt célokkal azonosulva pénzbeli adománnyal, vagy egyéb személyes tevékenységgel segíti az Egyesület munkáját, anélkül, hogy kérné rendes tagságát. A pártoló tag tagdíjat nem fizet. A pártoló tag felvételére vonatkozó kérelméről, annak beérkezésétől számított 30 napon belül az Elnökség dönt.
III. fejezet
Az egyesületi tagok jogai és kötelességei
 
1.1. Az Egyesület minden tagjának joga, hogy:
- részt vegyen az egyesület tevékenységében és rendezvényein a célkitűzések megvalósításában, ezek érdekében tájékoztatást kapjon, véleményét, javaslatát megtegye és azokra választ kapjon.
- igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit.
1.2. Az Egyesület rendes tagjai az 1.pontban leírtakon túl
- szavazati joggal rendelkeznek, az egyesület valamennyi tisztségébe jelölhetők és választhatók
2. 1. Az Egyesület minden tagja köteles:
- az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
- tagtársaival együttműködni,
- az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelni.
2.2. Az Egyesület rendes tagjai az 1. pontban leírtakon túl kötelesek tagdíjat fizetni.
3. Tiszteletbeli és pártoló tagok az Egyesület közgyűlésére meghívót kapnak, a közgyűlésen rész vehetnek, véleményt nyilváníthatnak, előterjesztéseket, indítványokat tehetnek a rendes tagokkal egyezően, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A tiszteletbeli és pártoló tagok tagdíjat nem fizetnek.
IV. fejezet
 Az egyesület szervei és azok működési rendje
1. Az Egyesület szervei a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság.
2. A Közgyűlés:
 Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
 3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést az Elnök hívja össze, a tagok részére a közgyűlést megelőző 8 nappal kézbesített – a javasolt napirendi pontokat feltüntető – írásbeli meghívóval.
 A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha azt a
tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével, írásban – az Elnökségnél kezdeményezi. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van, minden tagot egy szavazat illet meg.
A közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt.
4. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály megállapítása és módosítása
- az Egyesület évi költségvetésének meghatározása és jóváhagyása
- a Tagdíj megállapítása
- az Egyesület feloszlása, más szervezettel való egyesülése
- a Elnökség beszámolójának elfogadása
- a Elnökség tagjainak megválasztása illetve visszahívása. (Elnökségi tag visszahívásának indoka olyan körülmény lehet, amely szerint az Elnökségi tag az Alapszabály és az Elnökség határozata szerinti kötelezettségeit ismétlődően, vagy folyamatosan nem látja el, továbbá ha az általa betöltött tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít, az Egyesület céljainak megvalósítását veszélyeztető tevékenységet folytat, magatartásával nem méltó a választott tisztség betöltésére.
5.Az Elnökség:
Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, amely Elnökből és kettő alelnökből áll.
Az Elnökség tagjait egyenként, személyenként a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozattal, oly módon, hogy először az Elnök, majd az alelnökök személyét választja meg.
Az Elnökség megbízatása 4 (négy) évre szól. Az Elnökség tagjai újabb határozott időre szólóan újraválaszthatók.
Az Elnök, az egyesület törvényes képviselője, az Egyesületet önállóan képviseli, aláírási joga önálló és korlátlan.
Az alelnökők az Egyesületet az Elnök távollétében együttesen képviseli, együttes aláírási joggal
Az Elnökséget szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnökséget az Elnök hívja össze, az Elnökség tagjainak részére az Elnökségi ülést megelőző 8 nappal kézbesített – a javasolt napirendi pontokat feltüntető – írásbeli meghívóval. Az Elnökségi ülés nyilvános, azon bárki részt vehet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökségi tagok több mint fele jelen van, minden tagot egy szavazat illet meg, az Elnök utoljára szavaz. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
6. Az Elnökségen belüli munkamegosztásról az Elnök dönt. Az Egyesület gazdálkodásáért az Elnök felel.
Az Elnökség szükség szerint ülésezik, üléseiről a következő közgyűlésen a tagságot tájékoztatja. Az elnökség az ülésein hozott határozatokról jegyzőkönyvet vesz fel, a határozatokat évenként folyamatos sorszámmal látja el.
Az elnök jogosult kialakítani az Egyesület munkaszervezetét, ennek megfelelően ügyvezetőt, ügyvivőket, titkárt kinevezni.
7. Az Elnökség:
- kezeli az Egyesület vagyonát
- két közgyűlés között intézi az Egyesület működésével kapcsolatos feladatokat
- az Egyesület nevében a kijelölt Elnökségi tag útján nyilatkozatokat tesz, a sajtónak, médiának az Egyesület munkájáról.
8. A Felügyelő Bizottság
 Az Egyesület működését és gazdálkodását háromtagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozattal, 4 (négy) évi időtartamra. A megbízatás lejártával a tagok újabb határozott időtartamra újraválaszthatók.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, a Felügyelő Bizottság Elnökét a közgyűlés választja meg, az FB működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni. Az ügyrend egy példányát az Elnökség részére tájékoztatásul át kell adni.
Felügyelő Bizottságot az Egyesület működésével kapcsolatban véleményezési, javaslattételi jog illeti meg. A Felügyelő Bizottság feladatai közé tartozik, hogy évente egy alkalommal az Egyesület gazdálkodását áttekintse és az ezzel kapcsolatos véleményéről a közgyűlést tájékoztassa. A Felügyelő Bizottság véleményét az éves beszámoló előtt ki kell kérni, ezért a Felügyelő Bizottság Elnökét az Elnökség ülésére az éves beszámoló megtárgyalására tanácskozási joggal meg kell hívni.
A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményei elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv (az Elnökség, illetve a közgyűlés) döntéseit teszi szükségessé.
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel
9. Az Egyesület tisztségviselői feladatukat társadalmi megbízatásként látják el.
10. Az Elnökség döntéseiről való nyilvántartás vezetése a titkár feladata, melyet úgy kell ellátnia, hogy abból megállapítható legyen az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntéstámogatók és ellenzők száma.
Az Elnökkel történt előzetes egyeztetést követően az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet figyelembevéve az érintettek személyiségi jogait.
Az Egyesület éves beszámolóit a székhelyéül szolgáló irodahelységben kifüggeszti.

V. fejezet
Összeférhetetlenségi szabályok
1. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b./), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás.
2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy:
- aki az Elnökség tagja vagy elnöke,
- aki az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
- aki az Egyesület célszerinti juttatásából részesül, – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatást,
- valamint a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
3. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (1989. évi II. törvény8. § (1) bek.)
VI. fejezet
 Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, csak vagyona mértékéig vállal anyagi felelősséget. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 2. A működés pénzügyi alapját, az Egyesület vagyonát a tagok által fizetett díjakból (tagdíj, hozzájárulás), illetve az egyéb bevételek (jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, és egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek) alkotják.
 3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az Alapszabályban megfogalmazott tevékenységére fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet kíván folytatni a jövőben, úgy ennek felmerülésekor befektetési szabályzatot készít és azt a nyilvántartásba vételre illetékes Fővárosi Bíróságnak bemutatja.
VII. fejezet
 Az Egyesület megszűnése
1. Az egyesület megszűnik:
- feloszlással
- más társadalmiszervezettel való egyesüléssel
- feloszlatással
- megszűnésének megállapításával.
2. Az Egyesület akkor szűnik meg,
- ha feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve, a közgyűlés
kimondja, illetve
- ha az arra jogosult szerv feloszlik, illetőleg megszűnését megállapítja.
A közgyűlés az Egyesület feloszlatását – jogutód nélküli megszűnését – akkor mondhatja ki, ha az Egyesület elérte célját, vagy valamilyen oknál fogva tevékenységét nem kívánja folytatni. Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezőket kell először a vagyonból kielégíteni. Az Egyesület megszűnésekor fennmaradó vagyon sorsáról vagy az Egyesület feloszlását elhatározó és kimondó közgyűlés határoz az Egyesület feloszlásával egyidejűleg.
Ha a közgyűlés más Egyesülettel való egyesülését kimondja, úgy van jogutód, így a kötelezettségek átszállnak az általános jogutódlás alapján a jogutód Egyesületre.
VIII. fejezet
 Záró rendelkezések
1. Az Egyesület a függetlenség és önállóság elve alapján kapcsolatot tarthat fenn más szervekkel illetve országos szervezetekkel.
2. Az Egyesület a közgyűlés határozata alapján – önállóságának megtartásával – bármely országos szövetséghez való csatlakozást kezdeményezheti.
3. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. az irányadóak.
4. Az Egyesület Napja: június 1.-e

Budapest, 2012. május 29.

XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete

Horváth András
Elnök
A változásokat félkövér, dőlt betűk jelzik.
A változások a Közgyűlési döntéseknek megfelelően kerültek átvezetésre.
Juhász Magdolna
jegyzőkönyv vezető